Regulamin sklepu


Drogi Kliencie, niniejszy Regulamin nie został stworzony w celu zagarnięcia Twojego cennego czasu, został on stworzony dlatego, że Polskie prawo nakłada na nas taki obowiązek. Został napisany w sposób możliwie najkrótszy i przystępny. Zapoznanie się z regulaminem pomoże uniknąć zbędnych komplikacji w procesie obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO drRobot.pl

Sklep Internetowy drRobot.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym drRobot.pl prowadzony jest przez spółkę PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przęsocinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495266; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 25 000,00 zł; NIP: 8522606220; REGON: 321476866; dane kontaktowe na stronie drRobot.pl/kontakt.
 • 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 • 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • 1.4. Definicje:
 • 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 1.4.4. GRUPA PRODUKTÓW TYP - Produkty oznaczone w Sklepie Internetowym jako "Grupa Produktów TYP", co do których tryb zawarcia Umowy Sprzedaży został wskazany w pkt. 3.4. Regulaminu.
 • 1.4.5. GRUPA PRODUKTÓW NST - Produkty oznaczone w Sklepie Internetowym jako "Grupa Produktów NST", co do których tryb zawarcia Umowy Sprzedaży został wskazany w pkt. 3.5 Regulaminu.
 • 1.4.6. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 1.4.7. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 1.4.8. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • 1.4.9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • 1.4.10. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 1.4.11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 1.4.12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: drRobot.pl.
 • 1.4.13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - spółka PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przęsocinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495266; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 25 000,00 zł; NIP: 8522606220; REGON: 321476866; dane kontaktowe na stronie drRobot.pl/kontakt.
 • 1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.4.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.4.16. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • 1.4.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • 1.4.18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • 1.4.19. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • 1.4.20. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Kalkulatory, Kreator Interaktywny, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 • 2.1.1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola "Zarejestruj się". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie drRobot.pl/kontakt lub też pisemnie na adres: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin.
 • 2.1.2. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Zamawiam i płacę" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • 2.1.3. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania wypełniania Formularza Zamówienia - z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 • 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie drRobot.pl/kontakt lub też pisemnie na adres: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin.
 • 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 • 2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
 • 2.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie drRobot.pl/kontakt.
 • 2.4.3. pisemnie na adres: drRobot.pl, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin.
 • 2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • 3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 3.3. W przypadku, gdy przedmiotem jednego Zamówienia są Produkty zarówno Grupy Produktów TYP, jak i Grupy Produktów NST stosuje się tryb zawarcia Umowy Sprzedaży dla Grupy Produktów NST.
 • 3.4. Grupa Produktów TYP - Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 • 3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • 3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 3.5. Grupa Produktów NST - Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 • 3.5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • 3.5.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 • 3.5.3. Następnie Sprzedawca w ciągu maksymalnie 3 Dni Roboczych przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z potwierdzeniem zamówienia, (3) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. oraz 3.5.2-3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • 4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • 4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • 4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 • 4.1.3.1. Bank: ING Bank Śląski SA
 • 4.1.3.2. Numer rachunku w PLN: 73 1050 1559 1000 0090 3168 3585
 • 4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą - rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów:
 • 4.1.4.1. Tpay - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: pl. Władysława Andersa, 61-894 Poznań ), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579
 • 4.1.4.1. Imoje - prowadzony przez ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 • 4.2. Termin płatności:
 • 4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 • 5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.2. Dostawa Produktu do Klienta oraz odbiór osobisty jest odpłatny, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Dostawa" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • 5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • 5.3.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin - w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 14:00.
 • 5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • 5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • 5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 • 6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku braku zgodności Towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu braku zgodności Towaru z umową oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacja towaru".
 • 6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • 6.3.1. za pomocą formularza na stronie drRobot.pl/kontakt.
 • 6.3.3. pisemnie na adres: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin.
 • 6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • 7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenckich.
 • 7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • 7.3.1 Polska: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 • 7.3.2 Czechy: Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy Sprzedaży odpowiedzialna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.
 • 7.3.3 Europa: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 • 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 8.1. Niniejszy punkt Regulaminu (8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących Konsumentami lub będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 • 8.2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 • 8.2.1. za pomocą formularza na stronie drRobot.pl/kontakt.
 • 8.2.3. pisemnie na adres: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin.
 • 8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy". Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • 8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 • 8.4.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • 8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • 8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin. Sprzedawca prosi o kontakt przed wysyłką Produktu w celu potwierdzenia lub zmiany adresu do zwrotu.
 • 8.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
 • 8.9.1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 8.9.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • 8.9.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • 8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • 8.10.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klient, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klient lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klient w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 • 9.1. Niniejszy punkt Regulaminu (9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 • 9.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 • 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ORAZ NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA
 • 10.1. Niniejszy punkt Regulaminu (10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ORAZ NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami oraz niebędących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 • 10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem oraz niebędącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • 10.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami oraz niebędących Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 10.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 10.6. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami oraz niebędących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • 10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 • 10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem oraz niebędącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 11.2. Zmiana Regulaminu:
 • 11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • 11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 11.4. Sprzedawca zastrzega na swoją rzecz wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym regulaminie.
 • 12. ZAŁĄCZNIKI
 • 12.1. Regulamin sklepu internetowego drRobot.pl (PDF)
 • 12.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF)